0931 699 559
VPGD: Số 663 tiểu khu 13, đường Trần Phú, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
info@taybacinvest.com

Suối Nẩy - Hòa Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình